Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. Wilt u  meedenken en reflecteren op de tussenresultaten van de ontwikkelteams? Houd dan onze website in de gaten of meld u aan voor onze nieuwsbrief zodat u weet wanneer en waarop u inbreng kunt leveren. Bekijk hier het hele proces in één overzicht.

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO.

Waarom Curriculum.nu? 

Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Binnen uw school voert u vast vaker het gesprek over deze vraag. Maar het is inmiddels 11 jaar geleden dat we in Nederland deze vraag hebben beantwoord voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In de tussentijd is het landelijk curriculum op punten wel aangepast, nu is het tijd om dit landelijk en in samenhang te doen. Wat willen we behouden, wat moeten we toevoegen en wat laten we los? Hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving?

De Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs willen met deze herziening:

  • Samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen
  • Zorgen voor doorlopende leerlijnen: een soepele overgang van de voorschoolse periode naar het primair onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs
  • Overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen. De ontwikkelteams denken na over 70% van het curriculum om landelijk afspraken over te maken, zodat 30% overblijft voor eigen invulling van de scholen.
  • Duidelijkheid bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?
  • Een betere balans brengen in de hoofddoelen van het onderwijs

Ontwikkelteams en ontwikkelscholen

Negen ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs, werken in stappen toe naar de actualisatie van het curriculum. Voor de leergebieden Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen en uiteindelijk wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren.

De ontwikkelteams werken vier keer bijeen in ontwikkelsessies van drie opeenvolgende dagen. Na elke sessie delen de teams de tussenproducten met ontwikkelscholen en andere betrokkenen. Om inbreng en reacties te verzamelen. Aan elk ontwikkelteam worden een aantal ontwikkelscholen gekoppeld. Deelnemers ontvangen een financiële vergoeding als tegemoetkoming voor de vervanging van leraren in ontwikkelteams en/of voor de inzet als ontwikkelschool.

In 2019 worden de opbrengsten met de Tweede Kamer gedeeld voor verdere besluitvorming en om een vervolgproces te bepalen.

Onderwijs2032 en Curriculum.nu

Curriculum.nu vormt een vervolg op het visietraject Onderwijs2032. In 2015 heeft Platform Onderwijs2032 een maatschappelijke dialoog georganiseerd (lees hier de opbrengsten) en in januari 2016 op basis hiervan een visie opgeleverd over toekomstbestendig onderwijs. De visie is vervolgens getoetst en verdiept in de onderwijspraktijk en het draagvlak voor de visie onder leraren is onderzocht. Lees hier de uitkomsten uit de verdiepingsfase.

De Onderwijscoöperatie, de PO-raad, de VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs hebben op basis van de uitkomsten in februari 2017 een voorstel gedaan aan de Tweede Kamer voor de daadwerkelijke herziening van het curriculum. In april debatteerde de Tweede Kamer over het plan van aanpak voor een eigentijds onderwijsaanbod. Met een aantal moties heeft de Kamer verzocht om het plan aan te passen. Na intensief overleg met vakverenigingen, stichting platform vmbo’s, het vervolgonderwijs en lerarenopleidingen heeft de Coördinatiegroep (CG) het plan aangescherpt en gaat nu van start onder de naam Curriculum.nu.

Op onderdelen is afstand genomen van het advies van het Platform Onderwijs2032. Niet langer wordt uitgegaan van kennisdomeinen, de eigenheid en positie van de vakken in het voortgezet onderwijs blijft behouden, en op verzoek van de Tweede Kamer worden geen ontwikkelteams opgezet voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden. Leraren vervullen in de aanpak een sleutelrol.