Onderstaand vindt u vragen die ons recent zijn gesteld en antwoorden hierop. Heeft u andere vragen? Mailt u naar info@curriculum.nu.

Wat betekent Curriculum.nu voor de indeling van vakken in het voortgezet onderwijs?

Curriculum.nu legt de basis voor een geactualiseerd curriculum. Of scholen uiteindelijk losse vakken aanbieden is aan de scholen, maar de ontwikkelteams houden zowel rekening met de vakken als met scholen die vakoverstijgend werken. De herziening van het curriculum betekent dus niets voor de indeling in vakken.

De leraren zijn in de lead. Werken alleen de leraren en schoolleiders in de ontwikkelteams aan Curriculum.nu?

Curriculum.nu is breder dan alleen de ontwikkelteams. De teams werken samen met scholen door heel Nederland, maar ook met vakverenigingen, vervolgonderwijs, wetenschappers en vakinhoudelijke experts. De teams halen na elke ontwikkelsessie, elke stap die ze zetten, feedback op bij bijeenkomsten en via de website. Op basis van die feedback worden tussenopbrengsten steeds aangevuld en aangescherpt.

Wat betekent Curriculum.nu voor het curriculum dat scholen zelf ontwikkelen?

De ontwikkelteams werken aan een kerncurriculum, om slechts 70% van de onderwijsinhoud landelijk vast te leggen. Om overladenheid tegen te gaan en scholen de ruimte te geven voor hun eigen schoolcurriculum. Scholen kunnen die 30% zelf invullen, aansluitend bij de visie van de school, de eigen leerlingen en omgeving van de school.

Het curriculum is voor een aantal vakken toch al aangepast?

Er wordt veel vernieuwd. Zo zijn in de bovenbouw van het VO recentelijk de examenprogramma’s voor biologie en wiskunde geactualiseerd. Dit is erg belangrijk. En het is tegelijkertijd ook belangrijke input voor Curriculum.nu. De herziening van het curriculum is echter meer dan alleen de examenprogramma’s. Curriculum.nu legt de basis voor de actualisatie van kerndoelen en eindtermen centraal van PO, onderbouw VO en bovenbouw VO.

Blijft vakkennis belangrijk in het curriculum?

Zonder vakkennis leggen leerlingen geen verbanden. Zonder vakkennis kunnen zij geen vraagstukken analyseren. Zonder vakkennis zijn leerlingen niet in staat om de wereld te begrijpen. Dat is waar onderwijs om draait. Kortom, kennisoverdracht blijft, net als nu het geval is, een prioriteit.

Wat is de rol van vakverenigingen?

De vakverenigingen hebben een belangrijke rol in dit proces. Ze hebben de teamleden mede geselecteerd, visies ontwikkeld als input voor de teams en ze leveren input en feedback die door de teams benut wordt. In diverse bijeenkomsten zijn ze met de ontwikkelteams in gesprek geweest.

Is Curriculum.nu hetzelfde als Onderwijs2032?

Curriculum.nu is een vervolg op Onderwijs2032, maar verschilt op onderdelen aanzienlijk van het advies van het platform Onderwijs2032. Zo is afstand genomen van de aanbeveling om te werken in kennisdomeinen en zijn de bestaande leergebieden het vertrekpunt. De eigenheid en positie van de vakken in het voortgezet onderwijs blijft behouden. Ook zijn er geen ontwikkelteams gestart voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden.

Wie zitten er in de ontwikkelteams?

Op de pagina ontwikkelteams kunt u de leden van de ontwikkelteams zien.

Welke scholen zijn de ontwikkelscholen? 

Kijk op de pagina ontwikkelscholen voor meer informatie over de deelnemende ontwikkelscholen.

Is de kwaliteit van de ontwikkelteams voldoende?

De deelnemende leraren vanuit het primair onderwijs, alle sectoren in het voortgezet én het speciaal onderwijs zijn speciaal geselecteerd door selectiecommissies. Vertegenwoordigers van de vakverenigingen, waaronder de KNAG, hadden zitting in de selectiecommissies. De leden van de ontwikkelteams werken dagelijks als groeps- of vakleerkacht en brengen veel expertise en bevlogenheid voor hun vak en hun leerlingen mee. Ze hebben tijd gekregen om naast hun werk in de klas deze opdracht uit te voeren, waardoor ervaringen in de dagelijkse praktijk direct benut worden voor de herziening van het curriculum.

Hoe zit het met de inbreng van curriculumexpertise? 

Voor hun opdracht werken de leraren samen met curriculumexperts en wetenschappers. De teams worden ondersteund door leerplankundigen en ontvangen in een systematisch proces feedback van veel partijen, waaronder de vakverenigingen en vakdidactici. Op basis daarvan scherpen ze hun producten continu aan. Vakinhoudelijke experts reflecteren op twee momenten in het proces op de producten van de ontwikkelteams en een adviesgroep met wetenschappers reflecteert op het totaal. Het uiteindelijk herziene curriculum berust zo op ervaring uit de onderwijspraktijk, de wetenschap en de expertise op het gebied van curriculumontwikkeling.

Hebben de ontwikkelteams wel aandacht voor de wetenschap?

Ja. Tijdens de ontwikkelsessies bestuderen en benutten de ontwikkelteams diverse bronnen, waaronder wetenschappelijke literatuur. De bronnenlijst publiceren zij tegelijk met hun tussenproduct. Daarnaast ontvangen ze van wetenschappers feedback op hun tussenproducten en gaan met hen in gesprek. Verder reflecteren vakinhoudelijke experts op twee momenten in het proces op de producten van de ontwikkelteams en een adviesgroep met wetenschappers reflecteert op het totaal. Het uiteindelijk herziene curriculum berust zo op ervaring uit de onderwijspraktijk, de wetenschap en de expertise op het gebied van curriculumontwikkeling.

Wat is Curriculum.nu?

Curriculum.nu legt de basis voor de actualisatie van het curriculum van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? 130 leraren en 18 schoolleiders zijn vanaf begin 2018 in teams bezig om die vraag te beantwoorden. Voor de leergebieden Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen (Frans, Duits en Spaans), Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen, wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren. De teams delen tussenproducten met ontwikkelscholen en andere betrokkenen om inbreng en reacties te verzamelen. Aan elk ontwikkelteam zijn ongeveer 8 scholen gekoppeld; de ontwikkelscholen. Dit proces loopt door tot begin 2019, waarna in april 2019 de opbrengsten met de Tweede Kamer worden gedeeld voor verdere besluitvorming en om een vervolgproces te bepalen.

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, de PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met SLO.

Waarom Curriculum.nu?

Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Binnen jouw school voer je vast vaker het gesprek over deze vraag. Maar het is inmiddels 11 jaar geleden dat we in Nederland deze vraag hebben beantwoord voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In de tussentijd is het landelijk curriculum alleen op punten aangepast. Tijd dus om dat nu landelijk te doen en in samenhang. Wat willen we behouden, wat moeten we toevoegen en wat laten we los? Hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving?

De Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs willen met deze herziening:

  • Samenhang in het onderwijs bevorderen
  • Overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen, de teams denken na over 70% om landelijk vast te leggen, om 30% aan vrije ruimte voor scholen over te laten.
  • Duidelijkheid bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?
  • Een betere balans brengen in de hoofddoelen van het onderwijs: kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan de maatschappij
  • Zorgen voor doorlopende leerlijnen: een soepele overgang van de voorschoolse periode naar het primair onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs

Welke vakken in het voortgezet onderwijs behoren tot welke leergebieden?

Aan elk ontwikkelteam nemen leraren deel vanuit de verschillende relevante vakken in het voortgezet onderwijs. Voor een aantal ontwikkelteams spreekt dit voor zich, zoals voor Nederlands, Rekenen & Wiskunde en Bewegen & sport.

Het gaat bij het leergebied Engels / Moderne vreemde talen om leraren Engels, Frans, Duits en Spaans. Bij het leergebied Mens & Maatschappij gaat het om leraren aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijleer. Bij het leergebied Mens & Natuur gaat het om leraren natuurkunde, scheikunde, techniek, biologie en aardrijkskunde. Bij het leergebied Kunst & Cultuur gaat het om leraren beeldende vorming, ckv, dans, drama, handvaardigheid, kunst algemeen, muziek, tekenen en textiel. Bij burgerschap kunnen leraren zich aanmelden die hier vanuit hun vakgebied ervaring mee hebben, zoals leraren maatschappijleer, geschiedenis, filosofie en klassieke talen. Bij digitale geletterdheid geldt dat ook en kan bijvoorbeeld gedacht worden aan leraren informatica, maar ook wiskunde of andere vakken.