Vind hier meer informatie (druk op + om het menu uit te klappen):

De ontwikkelteams komen in totaal vijf keer bijeen in verschillende ontwikkelsessies. Voorafgaand aan de eerste ontwikkelsessie zijn de ontwikkelteams en ontwikkelscholen bijeengekomen op de startdag. De planning voor de ontwikkelteams ziet er als volgt uit:

Planning (onder voorbehoud) 

 • 14 t/m 16 maart 2018 – 1e ontwikkelsessie
 • 25 maart t/m 25 april – consultatieperiode 1
 • 23 t/m 25 mei 2018 – 2ontwikkelsessie
 • 5 juni t/m 6 juli – consultatieperiode 2
 • 3 t/m 5 oktober 2018 – 3ontwikkelsessie
 • 16 oktober tot 14 november  – consultatieperiode 3
 • 12 t/m 14 december 2018 – 4ontwikkelsessie
 • 11 januari t/m 27 januari 2019 – consultatieperiode 4
 • 13 t/m 15 februari 2018 – 5e ontwikkelsessie
 • 7 mei t/m 11 augustus – 5e consultatieperiode
 • najaar 2019: presentatie van de ontwikkelde bouwstenen

De ontwikkelteams werken aan de zogenoemde ‘bouwstenen’ van een leergebied. De teams beschrijven op hoofdlijnen wat leerlingen moeten kennen en kunnen in een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs. Hierbij houden zij rekening met verschillende niveaus en de afstemming met het voorschoolse onderwijs en het vervolgonderwijs. De teams komen bij elkaar in vijf ontwikkelsessies, tussen februari 2018 en maart 2019. Elke ontwikkelsessie bestaat uit drie dagen teamwerk, ook werken de teams gezamenlijk aan samenhang. Tussen de ontwikkelsessies hebben de teams contact met de ontwikkelscholen om ideeën te toetsen en feedback te ontvangen. Ook verzamelen de teams feedback onder vakverenigingen en andere netwerken, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen en andere belanghebbenden en belangstellenden. Aan elk team zijn vakinhoudelijke experts verbonden.

Leraren (met een aanstelling van minimaal 0,4 fte en met relevante lesbevoegdheid voor het betreffende leergebied) en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs konden zich in de periode van 18 september tot 13 oktober aanmelden voor de ontwikkelteams. Een selectiebureau en de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) hebben het selectieproces voor de ontwikkelteams begeleid. Eerst heeft DUS-I beoordeeld of de aanmelding volledig is. Het selectiebureau heeft vervolgens een selectie gemaakt. Daarna hebben selectiecommissies gesprekken gevoerd met de kandidaten en de Coördinatiegroep geadviseerd over de definitieve samenstelling. Dit is door de Coördinatiegroep overgenomen.

In de selectie is gekeken naar diversiteit van de aanmeldingen. Het gaat dan om een spreiding van bijvoorbeeld leraren in de onderbouw en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en scholen vanuit alle sectoren, zoals speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Zowel zeer ervaren leraren als minder ervaren leraren en leraren uit verschillende regio’s. In totaal zijn 300 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek.

De selectiecommissies zijn gevormd uit leraren (waaronder één voorgedragen door de betrokken vakverenigingen), schoolleiders en iemand van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) of de projectorganisatie Curriculum.nu. De selectiecommissies hebben de  inhoudelijke gesprekken gevoerd met de kandidaten voor de ontwikkelteams. Hierbij is gelet op criteria zoals samenwerkingsgerichtheid; resultaatgerichtheid; omgevingssensitiviteit; communicatieve vaardigheden; de motivatie voor het leergebied en de persoonlijke visie op de curriculumontwikkeling. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden in week 46 (13 tot 17 november) en week 47 (20 tot 24 november).

Op vrijdag 15 december 2017 zijn de leden van de ontwikkelteams voor het eerst bij elkaar gekomen om met elkaar kennis te maken.

Voor de volgende negen leergebieden starten ontwikkelteams:

 • Nederlands
 • Engels / moderne vreemde talen (Frans, Duits en Spaans)
 • Rekenen & Wiskunde
 • Digitale geletterdheid
 • Burgerschap
 • Kunst & Cultuur
 • Bewegen & Sport
 • Mens & Maatschappij
 • Mens & Natuur

Deze indeling volgt de leergebieden in het curriculum zoals die op dit moment gelden voor de VO-onderbouw.

Op deze website staat de belangrijkste informatie uit het reglement voor de selectie van ontwikkelteams toegelicht. Het gehele document, zoals op 13 september 2017 gepubliceerd in de Staatscourant, vindt u hier. Zie voor een definitielijst het kopje ‘Definities. Wat bedoelen we met…?’

Aan de aanmelding is een subsidieregeling gekoppeld. Dit is vanwege de financiële tegemoetkoming die wordt toegekend aan het bevoegd gezag voor de vervanging van leraren en schoolleiders in ontwikkelteams en/of voor de inzet als ontwikkelschool. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) kent deze financiële compensatie toe aan het bevoegd gezag in de vorm van subsidie. Dit is de uitvoeringsorganisatie voor subsidies van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Op de website van DUS-I vind je meer informatie over de financiële vergoeding. Wil je de gehele subsidieregeling bekijken? Hier vind je de subsidieregeling, zoals op 13 september 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Wat bedoelen we met:

– schoolsoorten: een school voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo, waarbinnen tevens nog onderscheid is tussen onder- en bovenbouw.

– primair onderwijs: (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs.

– voortgezet onderwijs: voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo.

– leergebied: de leergebieden van het curriculum zoals die op dit moment gelden voor de VO-onderbouw: Nederlands, Engels/ moderne vreemde talen (Frans, Duits en Spaans), rekenen/ wiskunde, digitale geletterdheid, burgerschap, kunst en cultuur, bewegen en sport, mens en maatschappij, mens en natuur.

– samenwerkingsgerichtheid: werkt samen met anderen aan een gezamenlijk doel.

– resultaatgerichtheid: richt zich op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat.

– omgevingssensitiviteit: Houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden.

– motivatie: motivatie voor het gehele traject en voor een specifiek ontwikkelteam.

– onderzoekende vaardigheden en houding: de mate waarin iemand zaken vanuit verschillende invalshoeken bekijkt, onderzoekt en bevraagt en voor het nemen van beslissingen gebruik maakt van beschikbare kennis en expertise.

– bijdrage aan curriculumontwikkeling: de ontwikkeling van het curriculum binnen de school vanuit een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, die leiden naar een einddoel.

– bijdrage aan schoolontwikkeling: de bijdrage van leraren en schoolleiders om de school als lerende organisatie te laten functioneren. Voorbeelden hiervan zijn: het opzetten en meewerken aan peer review, bijdrage aan een professionele leergemeenschap, bijdrage aan visitatiecommissies om de kwaliteit van een school te evalueren, opzet en evaluatie van lespraktijken.

– communicatieve vaardigheden: op boeiende wijze kunnen presenteren van een boodschap.

– betrokkenheid van het lerarenteam bij de curriculumontwikkeling: dit gaat over de vraag hoeveel leraren op welke manier betrokken worden in het proces van de ontwikkelschool. Een paar voorbeelden waaraan u kunt denken: wie van het schoolteam wordt op welke manier geïnformeerd, wie reflecteert, wie geeft vooraf input of wie maakt deel uit van een implementatiewerkgroep?

– betrokkenheid van leerlingen bij de curriculumontwikkeling: welke leerlingen van welke groepen of klassen worden op welke manier betrokken in het proces? Dit geldt zowel voor het leveren van input voor de ontwikkelteams als voor hun bijdrage aan de curriculumontwikkeling op school.

– betrokkenheid van ouders bij de curriculumontwikkeling: welke ouders van welke groepen of klassen worden op welke manier betrokken in het proces? Dit geldt zowel voor het leveren van input voor de ontwikkelteams als voor hun bijdrage aan de curriculumontwikkeling op school.

– betrokkenheid van andere po- of vo-scholen, lerarenopleidingen, instellingen voor voorschoolse educatie of vervolgonderwijs: welke scholen, lerarenopleidingen of instellingen worden op welke manier betrokken in het proces? Dit geldt zowel voor het leveren van input voor de ontwikkelteams als voor hun bijdrage aan de curriculumontwikkeling op school.

Kijk op deze website ook bij Vraag en Antwoord. Heb je een andere vraag? Mail naar info@curriculum.nu.