Negen ontwikkelteams, bestaande uit 125 leraren en 18 schoolleiders buigen zich dit jaar over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit kunnen ze niet alleen. Daarom zijn er ook 84 ontwikkelscholen geselecteerd die feedback geven op de tussenopbrengsten van de ontwikkelteams. Zijn de ideeën haalbaar in de school? Daarnaast delen de ontwikkelscholen de ervaringen die zij zelf opdoen met de ontwikkelingen in het eigen schoolcurriculum, met elkaar en met de ontwikkelteams. Deze ervaringen zullen tevens benut worden in het vervolgproces bij het bepalen welke ondersteuning scholen nodig hebben bij de realisatie van de herziene kerndoelen en eindtermen in hun eigen schoolaanbod.

Updates van de ontwikkelscholen

Bent u benieuwd welke scholen meedoen als ontwikkelschool? Bekijk dan de kaart hieronder.

Meer informatie over de selectie van ontwikkelscholen vind je hier (druk op + om het menu uit te klappen):

Scholen (primair en voortgezet onderwijs) in Nederland konden zich aanmelden tot vrijdag 17 november. Bij de ontwikkelscholen is, net als bij de ontwikkelteams, gestreefd naar een zo representatief mogelijke afspiegeling van het Nederlandse onderwijs. Er is gekeken naar spreiding, en vervolgens hebben selectiecommissies gekeken naar o.a. hoe de school leerlingen en ouders betrekt en naar de motivatie om mee te doen.

Spreiding

In de selectie is gekeken naar spreiding van scholen in o.a. de ervaring in curriculumontwikkeling, de omgeving van de vestiging (landelijk/ stedelijk), de schoolsoort, schoolgrootte en het aantal scholen per schoolbestuur. In deze spreiding is ook gekeken naar de leden van het betreffende ontwikkelteam waar de scholen aan zijn gekoppeld.

Selectiecommissies

Selectiecommissies (met vertegenwoordiging vanuit het primair en het voortgezet onderwijs) hebben vervolgens gekeken naar een aantal criteria:

– De mate waarin (een deel van) het overige lerarenteam bij de curriculumontwikkeling wordt betrokken.

– De mate waarin leerlingen en ouders betrokken worden in aanpassingen in het curriculum.

– De mate waarin de school andere scholen in het primair of voortgezet onderwijs in de curriculumontwikkeling betrekt.

– De mate waarin de school samenwerkt met lerarenopleidingen om leraren op te leiden.

– De mate waarin de school samenwerkt met voorschoolse instellingen (waar relevant voor een ontwikkelteam en indien het gaat om een school in het primair onderwijs) en met welke instellingen voor vervolgonderwijs (als het gaat om een school voor voortgezet onderwijs).

– De mate waarin een school andere leergebieden van het schoolcurriculum betrekt.

– De mate waarin de school ervaring heeft met curriculumontwikkeling in het betreffende leergebied, of in een ander leergebied.

– De mate waarin leraren de mogelijkheid hebben om eigen lesinhoud te ontwikkelen.

– De mate waarin de school de geschiktheid van de leraren die intensief zullen meewerken aan de curriculumontwikkeling van het leergebied heeft gemotiveerd.

– De mate waarin het schoolteam een omgeving heeft gecreëerd die een onderzoekende houding en onderzoekende vaardigheden van leraren stimuleert en het collegiaal leren in de school bevordert.

– De motivering van de school om mee te doen aan het traject en de bijzondere kenmerken in het voorstel van de school die kunnen bijdragen aan een variëteit aan inzichten voor de curriculumontwikkeling.

Op deze website staat de belangrijkste informatie uit het reglement voor de selectie van ontwikkelscholen toegelicht. Het gehele document, zoals op 13 september 2017 gepubliceerd in de Staatscourant, vindt u hier.

Aan de aanmelding is een subsidieregeling gekoppeld. Dit is vanwege de financiële tegemoetkoming die wordt toegekend aan het bevoegd gezag voor de vervanging van leraren en schoolleiders in ontwikkelteams en/of voor de inzet als ontwikkelschool. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) kent deze financiële compensatie toe aan het bevoegd gezag in de vorm van subsidie. Dit is de uitvoeringsorganisatie voor subsidies van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Op de website van DUS-I vind je meer informatie over de financiële vergoeding. Wil je de gehele subsidieregeling bekijken? Hier vind je de subsidieregeling, zoals op 13 september 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Kijk op deze website ook bij Vraag en Antwoord. Heb je een andere vraag? Mail of bel dan naar info@curriculum.nu of 070 – 349 9605 (op werkdagen tussen 9.00 & 17.00).