Hoofdlijn voorstel van de leraren en schoolleiders van het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde

Rekenen en wiskunde zijn overal. De wereld om ons heen zit immers vol getallen, ruimte en vormen. Om zich staande te houden en verder te ontwikkelen in het dagelijks leven en de samenleving heeft elke leerling een stevige basis van kennis, begrip en vaardigheden nodig. Basisvaardigheden als automatiseren en memoriseren blijven dus belangrijk.

Het ontwikkelteam onderkent het toenemende belang van denk- en werkwijzen zoals bijvoorbeeld probleemoplossen (hoeveel diagonalen heeft een regelmatige twintighoek?) en logisch redeneren (is iets dat groter is ook altijd zwaarder?). Deze denk- en werkwijzen kunnen niet zonder inhoud. Daarbij wil het ontwikkelteam een uitdagend aanbod voor alle leerlingen.

Getallen en getalbegrip 

Getallen en getalbegrip staan centraal, ze vormen een belangrijk fundament voor Rekenen & Wiskunde en de meeste andere leergebieden in alle fases van het primair en voortgezet onderwijs. Goed begrip betekent getallen goed kunnen interpreteren in hun context (1:20 kan een tijdstip, of een schaal zijn). Goed begrip betekent ook dat leerlingen beseffen dat getallen zelfstandig kunnen bestaan zonder dat ze een specifieke betekenis hebben en dat ze begrijpen wanneer getallen in een context wel en niet kloppen of betrouwbaar zijn.

Ononderbroken leerlijn

Het ontwikkelteam vindt een ononderbroken leerlijn van primair onderwijs tot en met alle sectoren van het voortgezet onderwijs heel belangrijk, net als een soepele doorstroom tussen de sectoren en naar het vervolgonderwijs. We besteden in deze leerlijnen aandacht aan wiskundige inhouden, wiskundige denk- en werkwijzen en hun onderlinge samenhang. Dit voorkomt hiaten en onnodige overlap en biedt alle leerlingen op elk moment passende uitdaging.

Aanpassingen in het curriculum

Het ontwikkelteam kiest voor enkele veranderingen die het curriculum actueler maken en meer laten aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen:

  • Introductie van statistiek in het primair onderwijs: omdat de hoeveelheid data en representaties steeds verder toeneemt, is het belangrijk dat leerlingen leren om gegevens (data) te verzamelen, verwerken, juist interpreteren, representeren en hier conclusies aan te verbinden.
  • Gebruik  van wiskundegereedschappen en technologie: leerlingen leren dat een doordacht en verantwoord gebruik van technologie zijn dienst kan bewijzen in dit leergebied en leren tevens welke wiskunde ten grondslag ligt aan de technologie.
  • Een basis leggen in algebra en analyse waarbij diverse oplossingsstrategieën geleerd worden. Leerlingen leren keuzes te maken wanneer welke strategie het meest effectief is. Ook wordt hier een plek geboden voor het gebruik van ICT.
  • Een steviger en samenhangend fundament voor breuken, decimale getallen, verhoudingen en procenten door het begrip in het primair onderwijs voorop te stellen, al dan niet met contexten. De formele rekenregels voor breuken volgen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs voor wie dat relevant is. Deze formele rekenregels krijgen een vervolg bij het herleiden van gebroken vormen en worden gebruikt bij berekening van kansen met behulp van kansregels.
  • Bewuste aandacht voor wiskundige denk- en werkwijzen: probleemoplossen, abstraheren, logisch redeneren, representeren en communiceren, modelleren, algoritmisch denken en gereedschappen en technologie gebruiken. Hiermee sluit het ontwikkelteam aan bij (inter)nationale ontwikkelingen rondom rekenen-wiskunde.