Hoofdlijn voorstel van de leraren en schoolleiders uit het ontwikkelteam Bewegen & Sport

Een gevarieerd beweegaanbod en het bijdragen aan een grotere beweegvaardigheid binnen de eigen mogelijkheden en voorkeuren van leerlingen. Dat zijn belangrijke opdrachten voor het leergebied Bewegen & Sport.

Het ontwikkelteam Bewegen & Sport geeft voor de herziening van het curriculum van het bewegingsonderwijs handvatten, die meer richting geven dan de huidige kerndoelen. Richting die volgens het ontwikkelteam nodig is om kwaliteit van bewegingsonderwijs voor alle leerlingen van onderbouw primair onderwijs tot en met de bovenbouw voortgezet onderwijs te kunnen stimuleren.

Bewegen met plezier

Kinderen vinden in de huidige samenleving minder uitdaging om fysiek actief te zijn door een overdaad aan alternatieven door technologische ontwikkelingen, zoals smartphones.  We zien daarbij dat de bewegingsvaardigheid van kinderen afneemt. Het ontwikkelteam wil via kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs, dat aansluit op het eigen niveau en de mogelijkheden van leerlingen, eraan bijdragen dat kinderen met plezier kunnen deelnemen aan bewegen en dat hun leven lang blijven doen.

Ontdekken wat je leuk vindt

Het ontwikkelteam vindt het van belang dat leerlingen – als basis voor een leven lang met plezier bewegen –hun ‘beweegidentiteit’ bewuster ontwikkelen; leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en hoe ze hier vorm aan kunnen en willen geven. Leerlingen krijgen hiervoor binnen het leergebied Bewegen & Sport handvatten, zodat ze hun mogelijkheden om deel te nemen aan een veelvoud aan beweegactiviteiten kunnen vergroten en gerichte keuzes leren maken.

De wereld van bewegen & sport verandert voortdurend. Tegenwoordig wordt er niet meer alleen bewogen binnen georganiseerd verenigingsverband, maar ook binnen anders georganiseerde en ongeorganiseerde verbanden. Binnen het nieuwe curriculum is er ruimte om actuele beweegactiviteiten en verschillende contexten van bewegen en sport een plek te geven en het bewegen binnen en buiten het leergebied met elkaar te verbinden.

Gezonde en actieve leefstijl

Bewegen draagt bij aan de kwaliteit van leven. Door bewegen en sport op school aantrekkelijk en uitdagend te maken, wil het ontwikkelteam de deelname aan bewegen en sport ook buiten school stimuleren. Als kinderen ontdekken waar ze plezier in hebben, en wat er bij hen past, vergroot dit de motivatie en zullen ze eerder gaan deelnemen aan bewegen en sport buiten school. Hiermee wordt een basis gelegd voor een leven lang bewegen. Het leergebied Bewegen & Sport wil daarmee bijdragen aan een gezonde en actieve leefstijl van kinderen en jongeren.

Doorlopende leerlijn

Het ontwikkelteam Bewegen & Sport staat voor een doorlopende leerlijn binnen het leergebied met een brede basis gericht op oriëntatie én ruimte voor verbreding en verdieping.

In het primair onderwijs leren leerlingen deelnemen aan een zo gevarieerd mogelijk aanbod van beweeguitdagingen. Op jonge leeftijd wordt een brede basis gelegd en maken kinderen kennis met verschillende sport- en beweegactiviteiten.

Binnen een breed aanbod worden leerlingen beweegvaardiger, krijgen zij vertrouwen in hun eigen beweegvaardigheid en ontdekken zij waar hun interesses en talenten liggen.

In het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen meer mogelijkheden om keuzes te maken uit een breed aanbod van beweegactiviteiten. Zij kunnen zich zo verdiepen in bepaalde beweegactiviteiten en contexten van bewegen en sport, gekoppeld aan hun mogelijkheden en interesses.