Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu als ontwikkelschool

Maimonides is op zoek naar een manier om het leergebied Mens en Maatschappij geïntegreerd aan te gaan bieden in het curriculum. We willen met deze module gaan starten in september 2018 in de brugklas en gaan deze module in het voorjaar van 2018 ontwikkelen. Hiervoor zijn we op zoek naar begeleiding, maar ook het bezoeken van best practises en uitwisseling van kennis met andere scholen op docentniveau. Het docententeam is zich bewust van de enorme uitdagingen door de razendsnelle ontwikkeling van de kennissamenleving, universiteiten en hogescholen die steeds hogere eisen stellen en het ontstaan van nieuwe vakgebieden waar vaardigheden zoals vakoverstijgend denken, samenwerking, onderzoek doen, technologie, probleemoplossend vermogen en creativiteit steeds belangrijker worden. Het Maimonides wil met deze module in kunnen spelen op deze ontwikkelingen en dat vraagt om een ontwikkelteam van docenten dat flexibel en wendbaar is en waar kritisch denken centraal staat. Omdat de school kleine klassen kent is het tevens erg geschikt voor experimenten op verschillende niveaus binnen het onderwijs. Wat ons vooral aanspreekt in het programma van curriculum.nu, is dat het de mogelijkheid biedt om het eigenaarschap, regelruimte en autonomie van de betrokken docenten en schoolleider te vergroten, omdat zij de experts worden op dit specifieke leergebied in de school.

Over onze school

Het Maimonides is een school met een bijzonder profiel. De Joodse Scholengemeenschap Maimonides maakt onderdeel uit van de Stichting Joodse Scholengemeenschap (JBO). Het JBO stelt zich tot doel de hoogst mogelijke kwaliteit joods en profaan onderwijs aan te bieden ten behoeve van joden in Nederland. Maimonides is een onderwijsinstelling voor mavo, havo en vwo. Het hoofddoel van het onderwijs op het Maimonides is het toerusten van jonge mensen om optimaal te kunnen deelnemen aan de joodse en niet-joodse samenleving en met grote kans op goede resultaten kunnen deelnemen aan het vervolgonderwijs en het beroepenveld waartoe het diploma hen toegang verleent. Daarbij gaat het concreet om sociale en maatschappelijke vaardigheden, om persoonlijkheidsvorming en om het leren verwerven en gebruiken van kennis. Het onderwijs is erop gericht jonge mensen in staat te stellen zelf keuzes te maken en zelfstandig hun weg in de maatschappij te vinden.

Dit jaar vieren we het 90-jarige bestaan van de school. Het is mooi en waardevol om naar de geschiedenis van onze school te kijken en het vertrouwen dat de school al die jaren van de joodse gemeenschap heeft gekregen. Het leren van de geschiedenis van de school is van groot belang om richting te kunnen geven aan de toekomst. Voor de komende jaren moeten we de geschiedenis en de kracht van onze school koesteren, maar ook aan de slag om aan te sluiten bij de uitdagingen van de toekomst. Gezien de ontwikkelingen in het hele onderwijsveld en de noodzaak om de aansluiting van onze school op het vervolgonderwijs te verbeteren zijn we gestart met onderwijsvernieuwing. Kortom, het Maimonides voelt de sense of urgency om aan de slag te gaan met onderwijsinnovatie en wil dit in verbinding doen, met docenten, leerlingen, ouders en de buitenwereld.

Bekijk hier onze website.