Wat gaat er gebeuren? Bekijk hier het gehele proces.

Leraren en schoolleiders werken in ontwikkelteams
Begin 2018 starten 9 zogenaamde ‘ontwikkelteams’, bestaande uit leraren en schoolleiders. Elk team rondom een specifiek vakgebied: Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. In vier keer drie opeenvolgende dagen (ontwikkelsessies) werken de teams aan de bouwstenen: Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Wat is daarvan de kern voor alle leerlingen? Na elke ontwikkelsessie vragen de ontwikkelteams de ontwikkelscholen en andere betrokkenen om input en feedback op de opbrengsten. De teams gebruiken deze feedback voor verdere aanscherping.

Welke leraren en schoolleiders nemen deel aan die ontwikkelteams?
Vanaf medio september (2017) kunnen leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs die graag mee willen doen zich aanmelden. Daarbij kiezen zij voor een specifiek thema: Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. Elk ontwikkelteam zal bestaan uit 6 leraren en een schoolleider uit het primair onderwijs en 6 leraren en een schoolleider uit het voortgezet onderwijs. Het selectieproces en de eisen die worden gesteld aan deelnemers worden op deze website gepubliceerd.

Ontwikkelscholen: samenwerking met scholen door heel Nederland
Aan elk ontwikkelteam worden (ongeveer 3 primair onderwijs en 3 voortgezet onderwijs) ontwikkelscholen gekoppeld. Deze scholen zorgen met hun team voor inbreng en feedback op tussenresultaten en gaan er op hun school mee aan de slag. Scholen kunnen zich aanmelden na de zomer. Scholen worden hierbij ondersteund door o.a. collega’s van andere scholen en vragen kunnen worden voorgelegd aan andere experts vanuit SLO. Ook worden ontwikkelscholen financieel ondersteund, zodat leraren hiervoor tijd kunnen maken.

Worden leraren, schoolleiders en scholen gecompenseerd voor hun inzet? En hoeveel tijd kost het?
Ja, scholen ontvangen een financiële vergoeding zodat leraren en schoolleiders vrijgemaakt kunnen worden om aan de ontwikkelteams mee te werken. Het zal gaan om een viertal keer een driedaagse, met tussentijds het delen van opbrengsten en verzamelen van feedback. Ook hierover volgt uiteraard meer informatie.

Wie zorgt voor ondersteuning en wat gebeurt er rondom die ontwikkelteams?
De Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs zorgen, via het bureau Curriculum.nu, gezamenlijk met o.a. SLO, vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen en vmbo voor de benodigde voorbereidingen en het verzamelen van input. Er is en wordt immers al veel voorbereid en bedacht rondom verschillende leergebieden. Een adviesgroep van (internationale) wetenschappers en leraren met ervaring met curriculumontwikkeling staat de ontwikkelteams bij.

Wat gebeurt er met vragen die niet belegd worden in de ontwikkelteams of inhoudelijk experts?
De coördinatiegroep, bestaande uit de Onderwijscoöperatie, de PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs, zal in gesprek blijven met o.a. scholen, vakverenigingen, voorschoolse educatie, lerarenopleidingen, vmbo, bedrijfsleven en vervolgonderwijs. Zo kan het proces aangepast worden indien nodig, kan nieuwe input worden verzameld en kunnen vragen besproken worden over bijvoorbeeld de relatie met toetsen en examens.

Hoe worden de kerndoelen en eindtermen in het onderwijs hierop bijgesteld?
Eind 2018 hebben de ontwikkelteams hun werk afgerond. Begin 2019 worden de ontwikkelde bouwstenen aan de Tweede Kamer aangeboden. Nadat de Tweede Kamer hierover heeft besloten, worden de bouwstenen vervolgens gebruikt om geactualiseerde kerndoelen en eindtermen te ontwerpen.

Wat is de planning?
Medio september 2017 kunnen scholen zich aanmelden als ontwikkelschool en leraren en schoolleiders zich aanmelden als zij willen deelnemen aan een ontwikkelteam. Op deze website zal alle informatie over het selectieproces verschijnen. De ontwikkelteams zullen starten in maart 2018 en hun traject eindigen in het najaar van 2018. Begin 2019 worden de uitkomsten gedeeld met de Tweede Kamer voor verdere besluitvorming en om een vervolgproces te bepalen.