Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Binnen jouw school voer je vast vaker het gesprek over deze vraag. Maar het is inmiddels 11 jaar geleden dat we in Nederland deze vraag hebben beantwoord voor het primair en voortgezet onderwijs als geheel. In de tussentijd is het landelijk curriculum op punten wel aangepast, maar vaak ad hoc en (te) weinig in samenhang. Tijd dus om dat nu landelijk te doen. Wat willen we behouden, wat moeten we toevoegen en wat laten we los? Hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving?

De Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs willen met deze herziening:

  • Samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen
  • Zorgen voor doorlopende leerlijnen: een soepele overgang van de voorschoolse periode naar het primair onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs
  • Overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen
  • Duidelijkheid bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?
  • Een betere balans brengen in de hoofddoelen van het onderwijs: kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan de maatschappij

Ontwikkelteams

In teams gaan leraren en schoolleiders aan de slag om voor Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij te benoemen wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De teams delen hun tussenopbrengsten, laten ideeën toetsen in de praktijk en verzamelen feedback van verschillende scholen en van andere partijen zoals vervolgonderwijs en lerarenopleidingen. Dit proces loopt door tot eind 2018, waarna begin 2019 de opbrengsten met de Tweede Kamer worden gedeeld voor verdere besluitvorming en om een vervolgproces te bepalen.

Onderwijs2032 en Curriculum.nu

Curriculum.nu vormt een vervolg op het visietraject Onderwijs2032. In januari 2016 heeft Platform Onderwijs2032 een visie opgeleverd over toekomstbestendig onderwijs. De visie is vervolgens getoetst en verdiept in de onderwijspraktijk en het draagvlak voor de visie onder leraren is onderzocht.

De Onderwijscoöperatie, de PO-raad, de VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs hebben op basis van de uitkomsten een voorstel gedaan aan de Tweede Kamer voor de daadwerkelijke herziening van het curriculum. In april debatteerde de Tweede Kamer over het plan van aanpak voor een eigentijds onderwijsaanbod. Met een aantal moties heeft de Kamer verzocht om het plan aan te passen. Na intensief overleg met vakverenigingen, stichting platform vmbo’s, het vervolgonderwijs en lerarenopleidingen heeft de Coördinatiegroep (CG) het plan aangescherpt en gaat nu van start onder de naam Curriculum.nu.

Op onderdelen wordt afstand genomen van het advies van het Platform Onderwijs2032. Niet langer wordt uitgegaan van kennisdomeinen, de eigenheid en positie van de vakken in het voortgezet onderwijs blijft behouden, en op verzoek van de Tweede Kamer worden geen ontwikkelteams opgezet voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden. Leraren vervullen in de aanpak een sleutelrol.

Meer weten over Onderwijs2032? Bekijk de website.

 

Open hier de brief van staatssecretaris Sander Dekker aan de Tweede Kamer over Curriculum.nu.