Onderstaande vragen en antwoorden worden in de zomerperiode aangevuld en geactualiseerd met nieuwe informatie.

Wat is Curriculum.nu?

Curriculum.nu is de herziening van het vaste onderwijsprogramma van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Meer dan 100 leraren en zo’n 20 schoolleiders gaan vanaf begin volgend jaar in teams die vraag beantwoorden. Voor de vakgebieden Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij.

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, de PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met SLO. Het project start in het nieuwe schooljaar na de zomervakantie met de werving van leraren, schoolleiders en scholen om mee te doen.

Curriculum.nu vormt een vervolg op het visietraject Onderwijs2032. In januari 2016 heeft Platform Onderwijs2032 een visie opgeleverd over toekomstbestendig onderwijs. Dit is getoetst in de praktijk en de rol van leraren is onderzocht. De Onderwijscoöperatie, de PO-raad, de VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs hebben op basis van de uitkomsten een voorstel gedaan aan de Tweede Kamer voor de daadwerkelijke herziening van het curriculum, dat van start gaat onder de naam Curriculum.nu. Meer weten over Onderwijs2032? Bekijk de website.

Waarom curriculum.nu?

Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Binnen jouw school voer je vast vaker het gesprek over deze vraag. Maar het is inmiddels 11 jaar geleden dat we in Nederland deze vraag hebben beantwoord voor het primair en voortgezet onderwijs als geheel. In de tussentijd is het landelijk curriculum op punten wel aangepast, maar vaak ad hoc en (te) weinig in samenhang. Tijd dus om dat nu landelijk te doen. Wat willen we behouden, wat moeten we toevoegen en wat laten we los? Hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving?

De Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs willen met deze herziening:

  • Samenhang in het onderwijs bevorderen
  • Overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen
  • Duidelijkheid bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?
  • Een betere balans brengen in de hoofddoelen van het onderwijs: kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan de maatschappij
  • Zorgen voor doorlopende leerlijnen: een soepele overgang van de voorschoolse periode naar het primair onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs

In teams gaan leraren en schoolleiders aan de slag om Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij te benoemen wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De teams delen hun tussenopbrengsten, laten ideeën toetsen in de praktijk en verzamelen feedback van verschillende scholen. Dit proces loopt door tot eind 2018, waarna begin 2019 de opbrengsten met de Tweede Kamer gedeeld voor verdere besluitvorming en om een vervolgproces te bepalen.

Open hier de brief van staatssecretaris Sander Dekker aan de Tweede Kamer over Curriculum.nu.

Wat is de relatie met Onderwijs2032?

Curriculum.nu vormt een vervolg op het visietraject Onderwijs2032. In november 2014 startte een nationale brainstorm #Onderwijs2032, waarop een maatschappelijke dialoog volgde.In januari 2016 heeft Platform Onderwijs2032 een visie opgeleverd over toekomstbestendig onderwijs. De visie is vervolgens getoetst en verdiept in de onderwijspraktijk en het draagvlak voor de visie onder leraren is onderzocht.

De Onderwijscoöperatie, de PO-raad, de VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs hebben op basis van de uitkomsten een voorstel gedaan aan de Tweede Kamer voor de daadwerkelijke herziening van het curriculum. In april debatteerde de Tweede Kamer over het plan van aanpak voor een eigentijds onderwijsaanbod. Met een aantal moties heeft de Kamer verzocht om het plan aan te passen. Na intensief overleg met vakverenigingen, stichting platform vmbo’s, het vervolgonderwijs en lerarenopleidingen heeft de Coördinatiegroep (CG) het plan aangescherpt en gaat nu van start onder de naam Curriculum.nu.

Op onderdelen wordt afstand genomen van het advies van het Platform Onderwijs2032. Niet langer wordt uitgegaan van kennisdomeinen, de eigenheid en positie van de vakken in het voortgezet onderwijs blijft behouden, en op verzoek van de Tweede Kamer worden geen ontwikkelteams opgezet voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden. Leraren vervullen in de aanpak een sleutelrol.

Meer weten over Onderwijs2032? Bekijk de website.

Wie is Curriculum.nu gestart?

Curriculum.nu is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad (sectororganisatie primair onderwijs), VO-raad (sectororganisatie voortgezet onderwijs), AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders), LAKS (Landelijk Actie Komitee Scholieren) en Ouders & Onderwijs. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met SLO.

Wat heeft de Tweede Kamer besloten over curriculum.nu? Wat ging vooraf? 
Eind 2016 schreef staatssecretaris Sander Dekker aan de Tweede Kamer dat een gezamenlijke aanpak nodig is om tot een geactualiseerd curriculum te komen in het primair en voortgezet onderwijs. Met een stevige rol hierin voor leraren. Dit schreef hij op basis van de opbrengsten van de verdiepingsfase van Onderwijs2032, waar de visie van Platform Onderwijs2032 is getoetst in de onderwijspraktijk en het draagvlak onder leraren werd onderzocht.

De Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs maakten in februari gezamenlijk een voorstel en legde dit voor aan de Tweede Kamer. Lees hier de brief. In april spraken Kamerleden met o.a. vakverenigingen, wetenschappers en leraren, waarna de Kamer heeft besloten door te gaan met curriculumontwikkeling. De Kamer heeft een aantal moties aangenomen op het voorstel. Zo is ingestemd met de start van ontwikkelteams voor Nederlands, rekenen/ wiskunde, Engels, digitale geletterdheid, burgerschap en techniek. Voor mens en maatschappij, kunst en cultuur en sport en bewegen heeft de Kamer gevraagd eerst in overleg te gaan met het onderwijsveld over de noodzaak om nieuwe eindtermen, kerndoelen en referentieniveaus op te stellen. De Kamer heeft aangegeven geen apart ontwikkelteam te willen starten rondom persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden.

Na gesprekken met o.a. vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen en het VMBO hebben de onderwijspartijen hun voorstel aangepast. In juli informeerde staatssecretaris Sander Dekker de Tweede Kamer over het proces, dat start na de zomerperiode. Lees hier de brief aan de Tweede Kamer van februari 2017 en lees hier de brief van 7 juli 2017 van staatssecretaris Dekker aan de Kamer over Curriculum.nu.

Hoe wordt de projectorganisatie Curriculum.nu gefinancierd?

De subsidie voor de projectorganisatie Curriculum.nu wordt beschikbaar gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De SLO beheert de subsidie die de projectorganisatie gebruikt voor met name de voorbereidingen en organisatie van de ontwikkelteams. De projectorganisatie legt verantwoording af aan SLO over de besteding van gelden.

Het curriculum wordt toch overal al aangepast?

Er wordt veel vernieuwd. Zo zijn in de bovenbouw van het VO recentelijk de examenprogramma’s voor biologie en wiskunde geactualiseerd. Dit is erg belangrijk. En het is tegelijkertijd ook belangrijke input voor Curriculum.nu. De herziening van het curriculum is echter meer dan alleen de examenprogramma’s. In Curriculum.nu staat de actualisatie van kerndoelen en eindtermen centraal van PO, onderbouw VO en bovenbouw VO.