Vandaag werken aan het onderwijs van morgen? Wil jij meewerken aan de ontwikkeling van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Curriculum.nu is op zoek naar:

 • 130 leraren en 18 schoolleiders die in teams willen werken aan het curriculum: wat moeten leerlingen kennen en kunnen?
 • 84 schoolteams die bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum, door inbreng en feedback te geven vanuit hun praktijk.

Geïnteresseerd? Lees op deze pagina meer over deze uitdaging en meld je aan! Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Mail ze naar info@curriculum.nu. Meld je aan:

Vind hier meer informatie:

Curriculum.nu is op zoek naar:

 • Leraren die lesgeven op een school in het primair of voortgezet onderwijs, met een aanstelling van minimaal 0,4 fte (op 1-9-2017) en met een relevante lesbevoegdheid voor één van de leergebieden. En vooral: leraren die graag in een team met andere leraren en schoolleiders willen meewerken aan het curriculum.
 • Schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs die graag in een team met leraren en andere schoolleiders willen werken aan het curriculum.
 • Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die als ontwikkelschool willen bijdragen aan het curriculum. Elke ontwikkelschool wordt gekoppeld aan één van de leergebieden (dus ook aan één ontwikkelteam). De school reflecteert vanuit de eigen praktijk op voorstellen en ontwikkelt uitwerkingen voor de eigen school.

Voor de volgende 9 leergebieden starten ontwikkelteams:

 • Nederlands
 • Engels / moderne vreemde talen (Frans, Duits en Spaans)
 • Rekenen/wiskunde
 • Digitale geletterdheid
 • Burgerschap
 • Kunst en Cultuur
 • Bewegen en Sport
 • Mens en Maatschappij
 • Mens en Natuur

Deze indeling volgt de leergebieden in het curriculum zoals die op dit moment gelden voor de VO-onderbouw.

In een ontwikkelteam

Ben je leraar of schoolleider en wil je je aanmelden voor een ontwikkelteam? In deze teams werk je aan de zogenoemde ‘bouwstenen’ van een leergebied. Je beschrijft op hoofdlijnen met het team wat leerlingen moeten kennen en kunnen in een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs. Hierbij houd je rekening met verschillende niveaus en de afstemming met het voorschoolse onderwijs en het vervolgonderwijs.

Met je team kom je bij elkaar in vier ontwikkelsessies, tussen februari 2018 en februari 2019. Elke ontwikkelsessie bestaat uit drie dagen teamwerk. Er is een gezamenlijke start- en slotsessie met de andere ontwikkelteams. Daarin kun je ideeën uitwisselen en ervaringen delen. Tussen de ontwikkelsessies deel je de opbrengsten en verzamel je feedback. Dat doe je onder meer met andere scholen, vakverenigingen en andere netwerken, vervolgonderwijs, belanghebbenden en belangstellenden. Afhankelijk van de behoeften, kan je team verschillende inzichten en experts betrekken. Denk aan vakverenigingen, bedrijfsleven en wetenschap. Je inzet is gemiddeld een halve dag in de week.

Als ontwikkelschool

Als je als schoolteam mee doet als ontwikkelschool is je school verbonden aan één van de 9 leergebieden. De schoolteams van de ontwikkelscholen werken actief aan de uitwerking van het curriculumthema op schoolniveau. De schoolteams geven feedback op de deelopbrengsten van een ontwikkelteam en testen de deelopbrengsten in de praktijk. Als team deel je de concrete inzichten in de werking van de bouwstenen in de praktijk en je maakt bijvoorbeeld voor je eigen school lesmateriaal op basis van de tussenproducten van het ontwikkelteam.

Ook de ontwikkelscholen delen hun inzichten en ervaringen met andere scholen en experts. Een deskundige van SLO is beschikbaar voor enkele uren per maand. Bijvoorbeeld om te ondersteunen bij het testen en uitwerken van de tussenproducten uit de ontwikkelteams en voor begeleiding bij de opzet en ontwikkeling van eigen initiatieven voor curriculumontwikkeling in de school.

Curriculum.nu streeft naar variëteit in de deelnemers van ontwikkelteams en ontwikkelscholen. Denk aan verschillende schoolsoorten en sectoren, deelnemers uit diverse regio’s, verschillende werkervaring en opleiding en zowel leraren uit de onderbouw als de bovenbouw van het primair en voortgezet onderwijs.

Ontwikkelteams

Elk ontwikkelteam bestaat uit ten minste 14 personen: 6 leraren en een schoolleider uit het primair onderwijs en 6 leraren en een schoolleider uit het voortgezet onderwijs. Bij een aantal ontwikkelteams zullen dit meer leraren zijn om de verschillende vakgebieden te borgen. Zo wordt het ontwikkelteam Engels aangevuld met VO-leraren die aan de slag gaan met (voor het VO) de talen Frans, Duits en Spaans.

Ontwikkelscholen

Aan elk ontwikkelteam worden vier scholen uit het primair onderwijs en vier scholen uit het voortgezet onderwijs gekoppeld. Aan de ontwikkelteams Engels, Mens en Maatschappij en Mens en Natuur zijn zes scholen uit het primair onderwijs en zes scholen uit het voortgezet onderwijs verbonden.

Deelnemers aan de ontwikkelteams en ontwikkelscholen krijgen een belangrijke rol in de herziening van kerndoelen en eindtermen. Als leraar of schoolleider sta je in de ontwikkelteams aan de lat om bouwstenen te ontwikkelen die de basis vormen voor actuele kerndoelen en eindtermen. Daarin staat per onderwijsfase (onder- en bovenbouw van primair onderwijs en voortgezet onderwijs) wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen per leergebied (9 leergebieden in totaal). Nadat de ontwikkelteams de bouwstenen hebben opgeleverd, worden deze voorgelegd aan de Tweede Kamer als basis voor nieuwe wettelijke kerndoelen en eindtermen.

Je krijgt de mogelijkheid om gedurende een jaar met collega’s uit het primair en voortgezet onderwijs aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de onderwijsinhoud en gaat met heel veel andere partijen en stakeholders, van leerlingen tot vakverenigingen en experts hierover in gesprek om tot een goed eindresultaat te komen.

Scholen krijgen een financiële compensatie als tegemoetkoming voor de vervanging van leraren en schoolleiders in ontwikkelteams en/of voor de inzet als ontwikkelschool. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) kent deze financiële compensatie toe aan het bevoegd gezag in de vorm van subsidie. Dit is de uitvoeringsorganisatie voor subsidies van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Op de website van DUS-I vind je meer informatie over de financiële vergoeding.

Aanmelden kan vanaf 18 september 2017 tot 13 oktober 2017. Dat kan voor twee leergebieden, maar je kunt voor één leergebied worden geselecteerd. Leraren en schoolleiders mogen zich aanmelden voor een ontwikkelteam en als ontwikkelschool (met hun schoolteam). Dit mag voor hetzelfde leergebied of voor een ander leergebied.

Om je aanmelding te kunnen voltooien, moet je verschillende vragen beantwoorden en gegevens invullen. Dit is ten behoeve van het selectieproces en omdat het direct een subsidieaanvraag betreft voor een financiële vergoeding. Je wordt gevraagd naar onder meer NAW-gegevens, voorkeur voor een leergebied en motivatie. We vragen je ook om informatie die nodig is om tot een representatieve afspiegeling te komen van het Nederlandse onderwijs (denk aan de locatie van je school, de schoolsoort en je werkervaring). Vervolgens krijg je ook een aantal vragen over je ervaring met school- en curriculumontwikkeling. Voor leraren en schoolleiders gaat het bijvoorbeeld over de bijdrage aan schoolontwikkeling, samenwerking en communicatieve vaardigheden. Voor de ontwikkelscholen gaat het onder meer om de mate waarin het lerarenteam, leerlingen, ouders en andere scholen worden betrokken bij de curriculumontwikkeling.

Om je aan te melden, voeg je een verklaring bij van het bevoegd gezag, waarop staat dat het instemt met je aanmelding. Hiervoor komt een standaardverklaring beschikbaar. Ontwikkelscholen leveren informatie aan over het uit te voeren plan voor het leergebied.

De ontwikkelteams werken tussen februari 2018 en februari 2019. Er vinden vier ontwikkelsessies plaats (drie dagen per ontwikkelsessie).

Planning (onder voorbehoud)

 • Februari – voorbereidende informatie
 • 8 maart – startdag ontwikkelteams en- scholen
 • 14-16 maart 2018 – 1e ontwikkelsessie
 • 23-25 mei 2018 – 2e ontwikkelsessie
 • 3-5 oktober 2018 – 3e ontwikkelsessie
 • 12-14 december 2018 – 4e ontwikkelsessie
 • Begin januari 2019 – slotbijeenkomst

Medio december 2017 maakt de coördinatiegroep bekend welke kandidaten als deelnemer zijn geselecteerd.

Een selectiebureau en de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) begeleiden het selectieproces. Tussen 18 september en 13 oktober 15:00 kun je je aanmelden.

Om je aanmelding te kunnen voltooien, moet je verschillende vragen beantwoorden en gegevens invullen. Dit is ten behoeve van het selectieproces en omdat het direct een subsidieaanvraag betreft voor een financiële vergoeding. Het selectieproces verloopt als volgt:

 1. In de eerste fase wordt gekeken naar diversiteit om te komen tot een representatieve afspiegeling van het Nederlandse onderwijs. Het gaat dan om een spreiding van bijvoorbeeld leraren in de onderbouw en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en scholen vanuit alle sectoren, zoals speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Mochten er zoveel aanmeldingen zijn, dat deze niet allemaal in het vervolg van de selectieprocedure beoordeeld kunnen worden, kan er besloten worden te loten (voor een categorie kandidaten of scholen).
 2. Een selectiebureau maakt een kwalitatieve voorselectie voor de ontwikkelteams van maximaal 300 kandidaten. Voor de selectie van ontwikkelscholen maken selectiecommissies een voorselectie. Op basis van de samenwerkingscriteria komen zij tot maximaal 168 ontwikkelscholen. Zie voor de criteria ‘aanmeldingseisen en selectiecriteria’.
 3. De definitieve selectie vindt plaats door selectiecommissies: Voor elk leergebied is er een selectiecommissie. De selectiecommissies bestaan uit leraren (waaronder één voorgedragen door de betrokken vakverenigingen), schoolleiders en iemand van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) of de projectorganisatie Curriculum.nu. In de selectiecommissies voor de ontwikkelscholen zit ook een bestuurder. De selectiecommissies voeren inhoudelijke gesprekken met de kandidaten voor de ontwikkelteams, de selectiecriteria zijn hierbij leidend. Zij selecteren op die manier 130 leraren en 18 schoolleiders. De selectiecommissies selecteren op basis van inhoudelijke criteria in totaal 84 ontwikkelscholen. Dit gebeurt op basis van de gegevens die ze hebben aangeleverd. Zie voor de criteria ‘aanmeldingseisen en selectiecriteria’. Medio december worden de deelnemers bekendgemaakt.

Je kunt je aanmelden voor een ontwikkelteam als je voldoet aan de volgende eisen:

 • Leraren: je hebt een relevante lesbevoegdheid voor het leergebied van het ontwikkelteam waar je voor kiest.
 • Leraren: je geeft les op een school in het primair onderwijs of het voortgezet onderwijs (peildatum 1-9-2017), met een aanstelling van minimaal 0,4 fte.
 • Schoolleiders: je bent op 1 september 2017 werkzaam als schoolleider op een school voor primair onderwijs of voortgezet onderwijs.
 • Leraren en schoolleiders: je bent bereid om tussenproducten van en werkwijzen in de ontwikkelteams te communiceren en toe te lichten.
 • Leraren en schoolleiders: het bevoegd gezag van de school stemt in met je deelname. Het bevoegd gezag wordt als subsidieaanvrager aangemerkt.

Voldoe je aan deze eisen? Als er meer leraren en/of schoolleiders zich aanmelden dan er plekken zijn, start een selectieprocedure. Om een zo representatief mogelijke afspiegeling van het Nederlandse onderwijs te betrekken bij de ontwikkeling van het curriculum, kijken we bij de selectie onder meer naar verschillende schoolsoorten, representativiteit van leraren van verschillende vakgebieden uit het voortgezet onderwijs, ervaring en opleiding, competenties, omgeving en vestiging van de school en denominatie. Op basis hiervan worden aanmeldingen ingedeeld in categorieën. Als er binnen een categorie meer aanmeldingen zijn dan plekken, selecteren selectiecommissies op basis van de volgende criteria:

– Motivatie voor het gehele traject en voor een specifiek ontwikkelteam;

– Onderzoekende houding / omgeving. Voor de leraar geldt dat hij een onderzoekende houding en vaardigheden heeft. Voor de schoolleider geldt dat hij in de school een omgeving heeft gecreëerd die een onderzoekende houding en vaardigheden van leraren stimuleert. Een onderzoekende houding wordt beoordeeld vanuit de mate waarin iemand zaken vanuit verschillende invalshoeken bekijkt, onderzoekt en bevraagt en voor het nemen van beslissingen gebruik maakt van beschikbare kennis en expertise.

– Bijdrage aan curriculumontwikkeling of schoolontwikkeling: Bij curriculumontwikkeling gaat het om jouw bijdrage in de ontwikkeling van het curriculum binnen de school vanuit een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, die leiden naar een einddoel. Onder schoolontwikkeling verstaan we de bijdrage van leraren en schoolleiders om de school als lerende organisatie te laten functioneren. Voorbeelden hiervan zijn: het opzetten en meewerken aan peer review, bijdrage aan een professionele leergemeenschap, bijdrage aan visitatiecommissies om de kwaliteit van een school te evalueren, opzet en evaluatie van lespraktijken.

– Samenwerkingsgerichtheid: je werkt samen met anderen aan een gezamenlijk doel.

– Resultaatgerichtheid: je richt je op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat.

– Omgevingssensitiviteit binnen en buiten het onderwijsveld: je houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden.

– Communicatieve vaardigheden (ten behoeve van het toelichten van tussenproducten en werkwijzen): op boeiende wijze kunnen presenteren van een boodschap.

Indien op basis van bovenstaande criteria te veel kandidaten overblijven van vergelijkbare geschiktheid, wordt gekozen voor de kandidaat die het meest bijdraagt aan de diversiteit in het ontwikkelteam.

Een selectiebureau begeleidt het selectieproces voor de ontwikkelteams. De selectiecommissies voor de ontwikkelteams bestaan uit leraren uit het primair en voortgezet onderwijs  (waaronder één voorgedragen door de betrokken vakverenigingen), schoolleiders en iemand van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) of de projectorganisatie Curriculum.nu.

Bij de ontwikkelscholen wordt net als bij de ontwikkelteams gestreefd naar een zo representatief mogelijke afspiegeling van het Nederlandse onderwijs. We kijken daarom bij de selectie onder meer naar de vertegenwoordiging van verschillende schoolsoorten, variëteit in ervaring met curriculumontwikkeling en variëteit in regio’s.

Als er meer scholen zijn die zich binnen deze representatieve afspiegeling aanmelden dan dat er plekken zijn, voeren selectiecommissies per leergebied een voorselectie uit om te komen tot 168 scholen die de volgende ronde in gaan. De selectiecommissies voor ontwikkelscholen bestaan uit leraren uit het primair en voortgezet onderwijs (waaronder één voorgedragen door de betrokken vakverenigingen), schoolleiders, bestuurders, het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) of een medewerker van Curriculum.nu. Hierin wordt gekeken naar samenwerkingscriteria: de mate waarin de school met andere partners samenwerkt in curriculumontwikkeling. Het gaat hier om de volgende samenwerkingscriteria:

– De mate waarin (een deel van) het overige lerarenteam bij de curriculumontwikkeling wordt betrokken: dit gaat over de vraag hoeveel leraren op welke manier betrokken worden in het proces van de ontwikkelschool. Een paar voorbeelden waaraan u kunt denken: wie van het schoolteam wordt op welke manier geïnformeerd, wie reflecteert, wie geeft vooraf input of wie maakt deel uit van een implementatiewerkgroep?

– De mate waarin leerlingen en ouders betrokken worden in aanpassingen in het curriculum: welke leerlingen van welke groepen of klassen worden op welke manier betrokken in het proces? En welke ouders van welke groepen of klassen worden op welke manier betrokken in het proces? Dit geldt zowel voor het leveren van input voor de ontwikkelteams als voor hun bijdrage aan de curriculumontwikkeling op school.

– De mate waarin de school andere scholen in het primair of voortgezet onderwijs in de curriculumontwikkeling betrekt: welke scholen worden op welke manier betrokken in het proces? Dit geldt zowel voor het leveren van input voor de ontwikkelteams als voor hun bijdrage aan de curriculumontwikkeling op school.

– De mate waarin de school samenwerkt met lerarenopleidingen om leraren op te leiden. Welke lerarenopleidingen worden op welke manier betrokken in het proces? Dit geldt zowel voor het leveren van input voor de ontwikkelteams als voor hun bijdrage aan de curriculumontwikkeling op school.

– De mate waarin de school samenwerkt met voorschoolse instellingen (waar relevant voor een ontwikkelteam en indien het gaat om een school in het primair onderwijs) en met welke instellingen voor vervolgonderwijs (als het gaat om een school voor voortgezet onderwijs). Welke instellingen worden op welke manier betrokken in het proces? Dit geldt zowel voor het leveren van input voor de ontwikkelteams als voor hun bijdrage aan de curriculumontwikkeling op school.

– De mate waarin een school andere leergebieden van het schoolcurriculum betrekt.

Voor de bovenstaande criteria geldt het verplicht is om leerlingen en ouders te betrekken, maar dat het schoolteam zelf de vorm kiest. Voor de andere criteria geldt dat het optioneel is; maar hoe meer  partners, hoe intensiever de samenwerking of hoe breder het eigen ontwikkeltraject van de school is, hoe meer kans op een selectie voor de volgende ronde.

In die volgende ronde selecteren de selectiecommissies vervolgens per leergebied de in totaal 84 ontwikkelscholen, op basis van de volgende selectiecriteria:

– De mate waarin de school ervaring heeft met curriculumontwikkeling in het betreffende leergebied, of in een ander leergebied

– De mate waarin leraren de mogelijkheid hebben om eigen lesinhoud te ontwikkelen

– De mate waarin de school de geschiktheid van de leraren die intensief zullen meewerken aan de curriculumontwikkeling van het leergebied heeft gemotiveerd

– De mate waarin het schoolteam een omgeving heeft gecreëerd die een onderzoekende houding en onderzoekende vaardigheden van leraren stimuleert en het collegiaal leren in de school bevordert

– De motivering van de school om mee te doen aan het traject en de bijzondere kenmerken in het voorstel van de school die kunnen bijdragen aan een variëteit aan inzichten voor de curriculumontwikkeling.

Medio december worden de ontwikkelscholen bekendgemaakt.

Voor deelname aan een ontwikkelteam kun je uitgaan van een inzet van vier keer drie dagen voor de ontwikkelsessies en één dag per week tussen de ontwikkelsessies. In totaal gaan we uit van 274 klokuren. Deze uren worden vergoed aan het bevoegd gezag, zodat er vervanging geregeld kan worden.

Als ontwikkelschool kun je uitgaan van een totale inzet van 648 klokuren voor de leraren en schoolleider in het schoolteam. Deze uren zijn in te delen door de school zelf.

Scholen krijgen een financiële compensatie als tegemoetkoming voor de vervanging van leraren en schoolleiders in ontwikkelteams en/of voor de inzet als ontwikkelschool. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) kent deze financiële compensatie toe aan het bevoegd gezag in de vorm van subsidie. Dit is de uitvoeringsorganisatie voor subsidies van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Op de website van DUS-I vind je meer informatie over de financiële vergoeding.

Op deze website staat de belangrijkste informatie uit het reglement voor de selectie van ontwikkelteams en ontwikkelscholen toegelicht. Het gehele document, zoals op 13 september 2017 gepubliceerd in de Staatscourant, vindt u hier. Zie voor een definitielijst het kopje ‘Definities. Wat bedoelen we met…?’

Aan de aanmelding is een subsidieregeling gekoppeld. Dit is vanwege de financiële tegemoetkoming die wordt toegekend aan het bevoegd gezag voor de de vervanging van leraren en schoolleiders in ontwikkelteams en/of voor de inzet als ontwikkelschool. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) kent deze financiële compensatie toe aan het bevoegd gezag in de vorm van subsidie. Dit is de uitvoeringsorganisatie voor subsidies van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Op de website van DUS-I vind je meer informatie over de financiële vergoeding. Wil je de gehele subsidieregeling bekijken? Hier vind je de subsidieregeling, zoals op 13 september 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Zie voor een definitielijst het kopje ‘Definities. Wat bedoelen we met…?’

Wat bedoelen we met:

– schoolsoorten: een school voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo, waarbinnen tevens nog onderscheid is tussen onder- en bovenbouw.

– primair onderwijs: (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs.

– voortgezet onderwijs: voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo.

– leergebied: de leergebieden van het curriculum zoals die op dit moment gelden voor de VO-onderbouw: Nederlands, Engels/ moderne vreemde talen (Frans, Duits en Spaans), rekenen/ wiskunde, digitale geletterdheid, burgerschap, kunst en cultuur, bewegen en sport, mens en maatschappij, mens en natuur.

– samenwerkingsgerichtheid: werkt samen met anderen aan een gezamenlijk doel.

– resultaatgerichtheid: richt zich op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat.

– omgevingssensitiviteit: Houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden.

– motivatie: motivatie voor het gehele traject en voor een specifiek ontwikkelteam.

– onderzoekende vaardigheden en houding: de mate waarin iemand zaken vanuit verschillende invalshoeken bekijkt, onderzoekt en bevraagt en voor het nemen van beslissingen gebruik maakt van beschikbare kennis en expertise.

– bijdrage aan curriculumontwikkeling: de ontwikkeling van het curriculum binnen de school vanuit een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, die leiden naar een einddoel.

– bijdrage aan schoolontwikkeling: de bijdrage van leraren en schoolleiders om de school als lerende organisatie te laten functioneren. Voorbeelden hiervan zijn: het opzetten en meewerken aan peer review, bijdrage aan een professionele leergemeenschap, bijdrage aan visitatiecommissies om de kwaliteit van een school te evalueren, opzet en evaluatie van lespraktijken.

– communicatieve vaardigheden: op boeiende wijze kunnen presenteren van een boodschap.

– betrokkenheid van het lerarenteam bij de curriculumontwikkeling: dit gaat over de vraag hoeveel leraren op welke manier betrokken worden in het proces van de ontwikkelschool. Een paar voorbeelden waaraan u kunt denken: wie van het schoolteam wordt op welke manier geïnformeerd, wie reflecteert, wie geeft vooraf input of wie maakt deel uit van een implementatiewerkgroep?

– betrokkenheid van leerlingen bij de curriculumontwikkeling: welke leerlingen van welke groepen of klassen worden op welke manier betrokken in het proces? Dit geldt zowel voor het leveren van input voor de ontwikkelteams als voor hun bijdrage aan de curriculumontwikkeling op school.

– betrokkenheid van ouders bij de curriculumontwikkeling: welke ouders van welke groepen of klassen worden op welke manier betrokken in het proces? Dit geldt zowel voor het leveren van input voor de ontwikkelteams als voor hun bijdrage aan de curriculumontwikkeling op school.

– betrokkenheid van andere po- of vo-scholen, lerarenopleidingen, instellingen voor voorschoolse educatie of vervolgonderwijs: welke scholen, lerarenopleidingen of instellingen worden op welke manier betrokken in het proces? Dit geldt zowel voor het leveren van input voor de ontwikkelteams als voor hun bijdrage aan de curriculumontwikkeling op school.

Kijk op deze website ook bij Vraag en Antwoord. Heb je een andere vraag? Mail naar info@curriculum.nu.