De aanmeldingstermijn om deel te nemen aan één van de ontwikkelteams of als ontwikkelschool is inmiddels gesloten. De komende periode vinden de selectiegesprekken plaats voor de ontwikkelteams en met de ontwikkelscholen. Medio december maakt de Coördinatiegroep bekend welke leraren en schoolleiders zijn geselecteerd voor de ontwikkelteams. De bekendmaking van de ontwikkelscholen volgt kort daarna.

Wil jij meedenken en reflecteren op de tussenresultaten van de ontwikkelteams? Houd dan onze website in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief zodat je weet wanneer en waarop je je inbreng kunt leveren.

Meer informatie over het selectieproces van de ontwikkelscholen vind je hier (druk op + om het menu uit te klappen):

Aanmelden als ontwikkelschool is niet meer mogelijk.

Een selectiebureau en de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) begeleiden het selectieproces. Tot vrijdag 17 november 15.00 konden scholen zich aanmelden als ontwikkelschool.

Het selectieproces verloopt als volgt:

  1. In de eerste fase wordt gekeken naar diversiteit om te komen tot een representatieve afspiegeling van het Nederlandse onderwijs. Het gaat dan om een spreiding van bijvoorbeeld leraren in de onderbouw en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en scholen vanuit alle sectoren, zoals speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Zie voor de criteria ‘aanmeldingseisen en selectiecriteria’.
  2. De definitieve selectie vindt plaats door selectiecommissies. Deze bestaan uit leraren (waaronder één voorgedragen door de betrokken vakverenigingen), schoolleiders en iemand van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) of de projectorganisatie Curriculum.nu. In de selectiecommissies voor de ontwikkelscholen zit ook een bestuurder. De selectiecommissies selecteren op basis van inhoudelijke criteria in totaal 84 ontwikkelscholen. Dit gebeurt op basis van de gegevens die ze hebben aangeleverd. Zie voor de criteria ‘aanmeldingseisen en selectiecriteria’.

Bij de ontwikkelscholen wordt net als bij de ontwikkelteams gestreefd naar een zo representatief mogelijke afspiegeling van het Nederlandse onderwijs. We kijken daarom bij de selectie onder meer naar de vertegenwoordiging van verschillende schoolsoorten, variëteit in ervaring met curriculumontwikkeling en variëteit in regio’s.

De selectiecommissies voor ontwikkelscholen bestaan uit leraren uit het primair en voortgezet onderwijs (waaronder één voorgedragen door de betrokken vakverenigingen), schoolleiders, bestuurders, het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) of een medewerker van Curriculum.nu. Hierin wordt gekeken naar samenwerkingscriteria: de mate waarin de school met andere partners samenwerkt in curriculumontwikkeling. Het gaat hier om de volgende samenwerkingscriteria:

– De mate waarin (een deel van) het overige lerarenteam bij de curriculumontwikkeling wordt betrokken: dit gaat over de vraag hoeveel leraren op welke manier betrokken worden in het proces van de ontwikkelschool. Een paar voorbeelden waaraan u kunt denken: wie van het schoolteam wordt op welke manier geïnformeerd, wie reflecteert, wie geeft vooraf input of wie maakt deel uit van een implementatiewerkgroep?

– De mate waarin leerlingen en ouders betrokken worden in aanpassingen in het curriculum: welke leerlingen van welke groepen of klassen worden op welke manier betrokken in het proces? En welke ouders van welke groepen of klassen worden op welke manier betrokken in het proces? Dit geldt zowel voor het leveren van input voor de ontwikkelteams als voor hun bijdrage aan de curriculumontwikkeling op school.

– De mate waarin de school andere scholen in het primair of voortgezet onderwijs in de curriculumontwikkeling betrekt: welke scholen worden op welke manier betrokken in het proces? Dit geldt zowel voor het leveren van input voor de ontwikkelteams als voor hun bijdrage aan de curriculumontwikkeling op school.

– De mate waarin de school samenwerkt met lerarenopleidingen om leraren op te leiden. Welke lerarenopleidingen worden op welke manier betrokken in het proces? Dit geldt zowel voor het leveren van input voor de ontwikkelteams als voor hun bijdrage aan de curriculumontwikkeling op school.

– De mate waarin de school samenwerkt met voorschoolse instellingen (waar relevant voor een ontwikkelteam en indien het gaat om een school in het primair onderwijs) en met welke instellingen voor vervolgonderwijs (als het gaat om een school voor voortgezet onderwijs). Welke instellingen worden op welke manier betrokken in het proces? Dit geldt zowel voor het leveren van input voor de ontwikkelteams als voor hun bijdrage aan de curriculumontwikkeling op school.

– De mate waarin een school andere leergebieden van het schoolcurriculum betrekt.

Voor de bovenstaande criteria geldt het verplicht is om leerlingen en ouders te betrekken, maar dat het schoolteam zelf de vorm kiest. Voor de andere criteria geldt dat het optioneel is; maar hoe meer  partners, hoe intensiever de samenwerking of hoe breder het eigen ontwikkeltraject van de school is, hoe meer kans op een selectie voor de volgende ronde.

In die volgende ronde selecteren de selectiecommissies vervolgens per leergebied de in totaal 84 ontwikkelscholen, op basis van de volgende selectiecriteria:

– De mate waarin de school ervaring heeft met curriculumontwikkeling in het betreffende leergebied, of in een ander leergebied

– De mate waarin leraren de mogelijkheid hebben om eigen lesinhoud te ontwikkelen

– De mate waarin de school de geschiktheid van de leraren die intensief zullen meewerken aan de curriculumontwikkeling van het leergebied heeft gemotiveerd

– De mate waarin het schoolteam een omgeving heeft gecreëerd die een onderzoekende houding en onderzoekende vaardigheden van leraren stimuleert en het collegiaal leren in de school bevordert

– De motivering van de school om mee te doen aan het traject en de bijzondere kenmerken in het voorstel van de school die kunnen bijdragen aan een variëteit aan inzichten voor de curriculumontwikkeling.

Op deze website staat de belangrijkste informatie uit het reglement voor de selectie van ontwikkelscholen toegelicht. Het gehele document, zoals op 13 september 2017 gepubliceerd in de Staatscourant, vindt u hier.

Aan de aanmelding is een subsidieregeling gekoppeld. Dit is vanwege de financiële tegemoetkoming die wordt toegekend aan het bevoegd gezag voor de vervanging van leraren en schoolleiders in ontwikkelteams en/of voor de inzet als ontwikkelschool. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) kent deze financiële compensatie toe aan het bevoegd gezag in de vorm van subsidie. Dit is de uitvoeringsorganisatie voor subsidies van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Op de website van DUS-I vind je meer informatie over de financiële vergoeding. Wil je de gehele subsidieregeling bekijken? Hier vind je de subsidieregeling, zoals op 13 september 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.